Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru spoločnosti CBS spol, s. r. o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová (ďalej ako „dodávateľ“)

1.    Záruka kvality

Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi, že tovar pri prebratí nemá vady.

Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi, že v dobe keď objednávateľ tovar prevzal:

 • -    tovar zodpovedá vlastnostiam, ktoré si strany dojednali,
 • -    tovar sa hodí k účelu, ktorý dodávateľ uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obyčajne používa
 • -    tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • -    vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Objednávateľ je povinný pro osobnom prevzatí od dodávateľa skontrolovať preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť.

Objednávateľ je povinný pri prevzatí od prepravcu riadne skontrolovať preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalu podľa dodacieho alebo iného prepravného listu.

2.    Spôsob uplatnenia reklamácie

Práva objednávateľa z poškodeného plnenia (ďalej ako „reklamácia“) musí byť uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

Objednávateľ má právo podať reklamáciu e-mailom, poštou alebo osobne, prostredníctvom reklamačného formulára, vždy v písomnej forme.

O reklamácii musí byť spísaný formulár, na základe ktorého sa začne reklamačný proces.

Objednávateľ je povinný pri reklamácií doložiť dátum kúpy daného tovaru, resp. predložením príslušného daňového dokladu alebo iným vierohodným spôsobom.

Objednávateľ nemá právo uplatniť reklamáciu za vadu na tovare predávanom za nižšiu cenu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.    Lehoty uplatnenia a vybavenia reklamácie

Záručná doba pre uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom, ktorý je uvedený na daňovom doklade či inom dokumente.

Záručná doba pre spotrebiteľa je stanovená podľa §620 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na 24 mesiacov.

Objednávateľ je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu ihneď, ako zistí, že je dôvod na reklamovanie tovaru.

Dodávateľ je povinný reklamáciu vyriešiť do 30 dní.

4.    Výnimky zodpovednosti za škody

Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru a reklamácia nebude uznaná v nasledujúcich prípadoch:

 • -    vada na tovare už je v dobe prevzatia, a pre túto vadu bola dohodnutá nižšia cena,
 • -    vada je spôsobená objednávateľom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom objednávateľa alebo tretej osoby, či mechanickým poškodením tovaru,
 • -    tovar je použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré vyplýva z povahy veci,
 • -    vyblednutie farieb v dôsledku klimatických vplyvov,
 • -    vada vznikla neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar,
 • -    prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmena parametrov,
 • -    nerešpektovaním dodaného návodu na obsluhu,
 • -    používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je dodávateľom, predajcom alebo výrobcom tovaru určené,
 • -    objednávateľ odsúhlasil grafický a textový návrh pri korektúrach, resp. nevyjadril sa k doručenej korektúre v čase, stanovenom dodávateľom,
 • -    v prípade, že objednávateľ reklamuje obsah tovaru (knihy, mapy...) v nekomerčnom priestore, ktorý sa netýka jeho prezentácie,
 • -    poškodenie v dôsledku vyššej moci.